Янв 28 10:26

Руководство по награждению учеников

KINNITATUD

õppenõukogu nr 13

30.12.2008. a

 

TARTU VENE LÜTSEUMI ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD

§ 1. Üldsätted

(1) Eduka õppimise eest võib põhikooli ja gümnaasiumi õpilast õppeperioodi lõpul ja kooli

lõpetamisel tunnustada järgmiselt:

1) kuldmedal – gümnaasiumi lõpetamisel;

2) hõbemedal – gümnaasiumi lõpetamisel;

3) kiitusega lõputunnistus põhikooli lõpetamisel;

4) kiituskiri «Väga hea õppimise eest»;

5) kiituskiri «Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes»

6) kiituskiri «Hea õppimise eest»

7) autasustamine.

(2) Õpilaste tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

 

§ 2. Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine

(1) Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kui tal on kõigis õppeainetes

lõputunnistuse hinded «5» ning kõik kursusehinded gümnaasiumiastmes on vähemalt «4»

või «5» ja käitumine «eeskujulik» või «hea». Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb

klassijuhataja.

(2) Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kui tal on kuni kahes õppeaines

lõputunnistuse hinne vähemalt «4» ning ülejäänud õppeainetes «5» ning kõik kursusehinded

gümnaasiumiastmes on vähemalt «4» või «5» ja käitumine «eeskujulik» või

«hea». Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

 

§ 3. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamine

(1) Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi

lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «5» ning

käitumine «eeskujulik» või «hea». Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

 

§ 4. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tunnustamine

(1) 1.–9. ja 12. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest», kui tema

muusika-, töö- ja kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt «4» ja teiste

õppeainete aastahinded või kooliastmehinded «5», käitumine «eeskujulik» või «hea».

Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

(2) 10. ja 11. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest», kui tema

muusika- ja kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse kursusehinded on vähemalt «4» ja teiste

õppeainete kursusehinded «5», käitumine «eeskujulik» või «hea». Ettepaneku õpilase

tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

 

§ 5. Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes» tunnustamine

Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes» võidakse tunnustada kõikide

klasside õpilasi ning põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajaid. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks

teeb aineõpetaja.

(1) 1.–8. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikutes

õppeainetes» kui tema aastahinne vastavas õppeaines on «5» ning õpilane on osalenud

ainealastel võistlustel, konkurssidel või olümpiaadidel vähemalt linna tasemel ning on

saavutanud arvestatava koha.

 (2) 10.–11. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikutes

õppeainetes» kui õpilane on osalenud ainealastel võistlustel, konkurssidel või olümpiaadidel

vähemalt linna tasemel ning saavutanud arvestatava koha.

(3) 9. ja 12. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikutes

õppeainetes» kui tema aastahinded või kõik kursustehinded selles õppeaines olid «5»

viimase kooliastme jooksul.

§ 6. Kiituskirjaga «Hea õppimise eest» tunnustamine

(1) 1.–9. ja 12. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga «Hea õppimise eest», kui tema

aastahinded ja kooliastmehinded kõikides õppeainetes on vähemalt «4», käitumine

«eeskujulik» või «hea». Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

(2) 10.–11. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga «Hea õppimise eest», kui tema

kursusehinded kõikides õppeainetes on vähemalt «4», käitumine «eeskujulik» või «hea».

Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

§ 7. Õpilaste autasustamine

(1) 1.–12. klassi õpilast autasustatakse väga heade õppetulemuste eest ning suurepäraste

saavutuste eest ainealastel võistlustel, konkurssidel või olümpiaadidel.

Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja või aineõpetaja.

§ 8. Rakendussätted

(1) Õpilaste tunnustamise kord jõustub õppenõukogul vastuvõtmise kuupäevast.


Locations of visitors to this page