Авг 19 12:00

Устав педагогического совета (на эст. яз.)

KINNITATUD
direktori käskkirjaga nr 410,
03.11.2008. a

 MUUDATUSED KINNITATUD
direktori käskkirjaga nr 170,
07.04.2009. a

 TARTU VENE LÜTSEUMI ÕPPENÕUKOGU PÕHIMÄÄRUS 

 

I peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Õppenõukogu tegutsemise põhimõtted

II peatükk

ÕPPENÕUKOGU PÄDEVUS

§ 2. Pädevus seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja juhtimisega

§ 3. Pädevus seoses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldusega

§ 4. Pädevus seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega

III peatükk

ÕPPENÕUKOGU TEGUTSEMISE KORD

§ 5. Õppenõukogu koosolekute läbiviimine

§ 6. Õppenõukogu otsused ja nende täitmine

§ 7. Õppenõukogu otsusega mittenõustumine

§ 8. Õppenõukogu põhimääruse muutmise kord

 

 

I peatükk 

ÜLDSÄTTED  

 

Tartu Vene Lütseumi (edaspidi TVL) õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord on sätestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 40 lg 3 ning haridus- ja teadusministri kehtestatud  määruse alusel.

 

§ 1. Õppenõukogu tegutsemise põhimõtted

(1)  Õppenõukogu ülesanne on TVL õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

(2)  Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse TVL üldtööplaanis enne õppeaasta algust.

(3)  Õppenõukogu liikmed on kõik TVL pedagoogid, esimees on kooli direktor ning aseesimees direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal.

(4) Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees.

 

II peatükk 

ÕPPENÕUKOGU PÄDEVUS  

 

§ 2. Pädevus seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja juhtimisega

Seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja juhtimisega õppenõukogu:

1)   vajadusel arutab läbi ja kiidab heaks kooli arengukava ja kooli õppekava;

2)   arutab läbi ja kiidab heaks kooli üldtööplaani iga õppeaasta alguseks;

3)   vajadusel arutab läbi ja kiidab heaks kooli põhimääruse;

4)   vajadusel arutab läbi ja kehtestab kooli kodukorra;

5)   arutab läbi sise- ja välishindamise tulemused ning teeb ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks;

6)   õppeaasta lõpul arutab läbi TVL õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb juhtkonnale ettepanekuid TVL õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;

7)   kinnitab klassitunnistuse ja õpinguraamatu vormi vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele § 27 lg 1, 4;

8)   kooskõlastab arenguvestluse läbiviimise tingimused ja korra;

9)   delegeerib oma esindajad kooli hoolekogu ja atesteerimiskomisjoni ning teiste moodustatavate kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel;

10) kooskõlastab kooliraamatukogu kogude komplekteerimise vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele §23 lg 3,4 ning haridusministri kehtestatud  määrusele;

11) arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks.

 

§ 3. Pädevus seoses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldusega

Seoses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldusega õppenõukogu:

1)   otsustab õpilase viimise parandusõppele ja kinnitab parandusõppes osalevate õpilaste nimekirjad vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele §15 lg 3, 31,5 ning  haridusministri kehtestatud  määrusele;

2)   otsustab õpilase suunamise põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele §15 lg 1, 1¹ ning haridus- ja teadusministri kehtestatud määrusele;

3)   otsustab õpilasele individuaalse õppekava koostamise algatamise kooli poolt vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud määrusele;

4)   otsustab õpilasele koduõppe rakendamise ja korralduse vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele § 20 haridus- ja teadusministri kehtestatud  määrusele;

5)   otsustab õpilase nõustamiskomisjoni suunamise ja määrab õpilasele koolipoolse esindaja nõustamiskomisjonis vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele § 21 lg 3 ning  haridus- ja teadusministri kehtestatud  määrusele.

 

§ 4. Pädevus seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega

Seoses õpilaste õpingute jätkamise ja kooli lõpetamisega õppenõukogu:

1)   otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.-3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele § 27 lg 1, 2 ning haridus- ja teadusministri kehtestatud määrusele ning TVL õppekava lisadele 1, 4;

2)   otsustab, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilane;

3)   otsustab, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele § 22 ning haridus- ja teadusministri kehtestatud määrusele ja määrab vajaduse korral individuaalse õppekava rakendamise;

4)   otsustab, millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust tõendav dokument;

5)   otsustab, millises klassis jätkab õpinguid isik, kes eelnevalt õppis teistsuguse õppeaastate arvu, õppeainete loendi ja õppetundide arvuga koolis või mõne teise riikliku õppekava alusel;

6)   otsustab õpilase koolist väljaheitmise vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele § 22 ning haridus- ja teadusministri kehtestatud määrusele;

7)   otsustab gümnaasiumi koolieksamite õppeained, vormi ja toimumise aja vastavalt haridusministri kehtestatud määrusele; (Kehtetu - Haridus- ja teadusmin m 03.12.2008 Nr.70 jõust.20.12.2008)

8)   otsustab gümnaasiumilõpetaja koolieksami sooritamise ainealase uurimistööna vastavalt haridusministri kehtestatud määrusele; (Kehtetu - Haridus- ja teadusmin m 03.12.2008 Nr.70 jõust.20.12.2008)

9)   otsustab mõjuvatel põhjustel gümnaasiumilõpetaja koolieksami sooritamise individuaalplaani järgi vastavalt haridusministri kehtestatud määrusele; (Kehtetu - Haridus- ja teadusmin m 03.12.2008 Nr.70 jõust.20.12.2008)

10) otsustab põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele §29 lg 10 ning haridusministri kehtestatud määrusele;

11) otsustab õpilaste tunnustamise kuld- ja hõbemedaliga, kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõpetamisel vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud määrusele.

 

III peatükk 

ÕPPENÕUKOGU TEGUTSEMISE KORD

 

§ 5. Õppenõukogu koosolekute läbiviimine

(1) Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või aseesimees. Õppeaasta esimesel koosolekul valib õppenõukogu oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri.

(2) Õppenõukogu koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Õppenõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab vähemalt üks kolmandik õppenõukogu liikmetest või kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks. Koosolekut juhatab esimees või aseesimees.

(3) Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist. Õppenõukogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele võimalusel hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist. Õppenõukogu liikmetel on õigus teha ettepanekuid koosoleku päevakorra täiendamiseks või muutmiseks. Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel.

(4) Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik. Koosolekule kutsutakse vajaduse korral õpilaste esindajaid, lapsevanemaid ja teisi isikuid.

(5) Õppenõukogu koosolekust on õigus osa võtta TVL raamatukoguhoidjal, kooli tervishoiuteenust osutaval isikul, hoolekogu esindajal, õpilasesinduse esindajal, samuti kooli pidaja esindajal ning kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostaval isikul ja sisehindamise nõustamist teostaval isikul.

(6) Igal õppenõukogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

(7) Õppenõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosoleku protokolli märgitakse:

1)   koosoleku toimumise kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg;

2)   koosoleku toimumise koht;

3)   koosoleku juhataja ja protokollija nimi;

4)   koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetustega;

5)   kinnitatud päevakord;

6)   sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu;

7)   vastuvõetud otsused, otsuste faktilised ja õiguslikud alused, otsuste täitmise tähtajad ja vastutajad.

§ 6. Õppenõukogu otsused ja nende täitmine

(1) Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamine on õppenõukogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks õppenõukogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

(2) Õppenõukogu otsused jõustuvad nende vastuvõtmisel, kui otsuses ei ole sätestatud teisiti, ja nende täitmine on kohustuslik kõigile pedagoogidele. Õppenõukogu otsused on kohustuslikud teistele kooli töötajatele ja õpilastele neid otseselt puudutavates küsimustes.

(3) Õppenõukogu otsused avalikustatakse koosolekule järgneval tööpäeval.

(4) Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel õppenõukogu.

 

§ 7. Õppenõukogu otsusega mittenõustumine

(1) Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral, on õpilasel ja lapsevanemal (eestkostjal või hooldajal) õigus pöörduda avaldusega hoolekogu ning kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse läbivaatamiseks viie tööpäeva jooksul arvates otsusest teadasaamisest.

(2) Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on kooli direktoril õigus peatada otsuse täitmine oma käskkirjaga kolmeks nädalaks ja esitada küsimus kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava isiku poole läbivaatamiseks ja otsustamiseks.

(3) Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on õppenõukogu liikmel õigus pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava isiku poole otsuse läbivaatamiseks viie tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest.

(4) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostav asutus või isik on kohustatud vastama lõigetes 1-3 nimetatud avaldusele kümne tööpäeva jooksul selle saamisest arvates.

 

§ 8. Õppenõukogu põhimääruse muutmise kord

(1) Tartu Vene Lütseumi õppenõukogu põhimääruse muutmise  eest vastutab kooli direktor.


Viimati muudetud: 08.04.2009

Locations of visitors to this page