Jaan 11 10:42

Tartu Vene Lütseumi kodukord

 1. Üldsätted
 2. Õpilase õigused ja kohustused
 3. Koolipäeva korraldus
 4. Õppevahendid
 5. Hindamisest teavitamine
 6. Puudumine ja hilinemine
 7. Õpilaste tunnustamine
 8. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine
 9. Esemete hoiustamine
 10. Õpilase koolist väljaarvamine 
 11. Vaimne ja füüsiline turvalisus
 12. Garderoobi kasutamise kord
 13. Väljasõidud ja huvitegevus
 14. Hügieen, tervishoid ja välimus
 15. Lõppsätted 

 

1.       ÜLDSÄTTED 

1.1.    Tartu Vene Lütseumi (edaspidi kool) tegevuse raamid ja põhieesmärgid on väljendatud kooli põhimääruses, mis tugineb põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, kooli õppekavale, mis tugineb põhikooli riiklikule õppekavale ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale, kooli arengukavale ja teistele neis dokumentides loetletud seadustele.

1.2.   Kooli kodukord sisaldab kooli õpilaste, õpetajate ja teiste kooli töötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid.

1.3.    Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisuse ning kooli vara kaitstuse.

1.4.    Kooli kodukorras sätestatud reeglite järgimine on kohustuslik kõikide kooli õpilaste, õpetajate ja teiste kooli töötajate jaoks.

1.5.    Kooli kodukorraga tutvumist tõendab iga kooli õpilane, õpetaja ja kooli töötaja oma allkirjaga.

1.6.    Klassijuhataja tutvustab kooli kodukorda ning teavitab tehtud muudatustest õpilasi ning tema vanemaid.

1.7.   Kooli kodukord on kättesaadav kooli kodulehel aadressil www.tvl.tartu.ee.

1.8.    Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor.

2.       ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

2.1.    Koolis austavad õpetajad, kooli töötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust õppida.

2.2.    Kõigil õpilastel on õigus ja kohustus koolis õppida ja olla õpetatud,  areneda ja olla kasvatatud.

2.3.    Kõigil õpilastel on kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.

2.4.    Kõigil õpilastel on õigus olla koolis kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest.

2.5.   Igal õpilasel on õigus kaitsta iseennast ja teisi. Kooli õpilane ei kahjusta oma tegevusega ühelgi juhul kaasinimeste turvalisust.

2.6.    Koolis on õpilaspäevik põhikooli ulatuses kohustuslik.

2.7.    Õpilasel on õigus ja võimalus abi saamiseks pöörduda:

2.7.1.   klassijuhataja, õpetaja ja pikapäevarühma kasvataja poole erinevate koolielu puudutavate või isiklike probleemide lahendamiseks;

2.7.2.   klassijuhataja, aineõpetaja (kabinetijuhataja) poole kooli varaga seotud küsimustes;

2.7.3.   arsti või medõe poole isikliku tervisega seotud küsimustes;

2.7.4.   direktori või direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal poole koolikorralduslikes küsimustes;

2.7.5.   huvijuhi poole kooli- ja klassivälise tegevusega seotud küsimustes;

2.7.6.   sekretäri poole asjaajamisega seotud küsimustes;

2.7.7.   IT-spetsialisti poole info-kommunikatsioonitehnoloogia küsimustes;

2.7.8.   E-kooli administraatori poole E-kooliga seotud küsimustes.

2.8.    Õpilasel on õigus aineõpetaja konsultatsioonile üks kord nädalas.

2.9.    Õpilasel on õigus tugikeskuse spetsialistide (psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, eripedagoogi, logopeedi, karjäärikoordinaatori) nõustamisele.

2.10.  Õpilasel on õigus osaleda kooli huvialaringides ja treeningrühmades;

2.11.  Õpilasel on õigus laenutada kooli raamatukogust õppe- ja ilukirjandust; raamatukoguhoidja konsultatsioonile seoses õpikute, töövihikute või soovitusliku kirjandusega.

2.12.  Õpilastel on õigus kaasa rääkida koolielu puudutavate dokumentide väljatöötamisel õpilasesindusse (8.–12. klasside õpilased) kuuluvate õpilaste kaudu.

2.13. Õpilasel on õigus pöörduda koolielu puudutavate probleemidega väljaspool kooli asuvate organisatsioonide poole, kui koolis lahendust ei leita.

2.14.  Õpilasel on õigus ja aukohus esindada oma kooli.

2.15. Õpilasel on õigus keelduda kooli esindamisest

2.15.1. kui tal on raskused kooli õppekava täitmisega;

2.15.2. mõjuvatel põhjustel vanema (seadusliku esindaja, edaspidi vanem) avalduse alusel.

2.16. Õpilane allub garderoobihoidja, söökla töötajate, majahoidja ja koristajate seaduslikele korraldustele.

2.17.  Isikliku mootorsõidukiga võib kooli sõita juhiloa olemasolu korral. Mootorsõiduk pargitakse kooli autoparklasse.

2.18. Õpilane kannab alati kaasas õpilaspiletit.

2.19. Kooli õpilane suhtub lugupidamisega kooli ja kaasinimeste isiklikku varasse.

2.20.  Vastastikune suhtlemine on viisakas ja lugupidav.

3.       KOOLIPÄEVA KORRALDUS 

3.1.    Koolimaja uks on avatud igal tööpäeval kell 7.15–17.00. Laupäeval on uks avatud kell 10.00–15.00. Pühapäeviti on kool suletud.

3.2.    Kooliraamatukogu on avatud tööpäevadel kell 8.00–15.30.

3.3.    Meditsiinikabinet on avatud iga päev kell 8.00–16.00.

3.4.    Hambaravi kabinet on avatud iga päev kell 8.00–14.00.

3.5.    Õppetunnid

3.5.1.   Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või õppekäiguna väljaspool kooli vastavalt tunniplaanile.

3.5.2.   Õppetund kestab 45 minutit.

3.5.3.   Õppetöö toimub kinnitatud päevakava alusel.

3.5.4.   Õpetaja planeerib oma tööd koostöös teiste õpetajatega. Õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavad peamised teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse põhikooliõpilastele teatavaks õppeveerandi ning gümnaasiumiõpilastele kursuse algul.

3.5.5.   Õppetunni algusest ja lõpust annab õpetajale märku koolikell.

3.5.6.   Õpilasel peavad õppetunnis kaasas olema kõik tunniks vajalikud õppevahendid.

3.5.7.   Õppetunni ajal on keelatud kasutada mobiiltelefoni jt isiklikke elektroonilisi seadmeid, va taskuarvuti. 

3.5.8.   1.–4. klasside õpilastel on vanema (seadusliku esindaja) vastava avalduse alusel võimalus osaleda pikapäevarühma töös.

3.6.    Kooli päevakava on järgmine:

tunni nr

tunni algus

tunni lõpp

Vahetunni pikkus

1

8.00

8.45

10 min.

2

8.55

9.40

15 min.

3

9.55

10.40

20 min.

4

11.00

11.45

20 min.

5

12.05

12.50

20 min.

6

13.10

13.55

10 min.

7

14.05

14.50

10 min.

8

15.00

15.45

 

3.7.    Teavitamine päevakava muudatustest toimub klassijuhatajate, kooli infostendide, kodulehe või E-kooli kaudu.

3.8.    Vahetunnid

3.8.1.   Lugeda kehtetuks alates 01.09.2012. a.

3.8.2.   Vahetunnis peavad kooli üldkasutatavates ruumides korda korrapidaja-õpetajad, kes töötavad direktori käskkirjaga kinnitatud korrapidamisgraafiku alusel.

3.8.3.   Õpilaste turvalisuse ja järelevalve tagamiseks on põhikooliõpilastel keelatud vahetundide ajal lahkuda koolimajast. Ilusa ilma korral võivad õpilased viibida kooli territooriumil koos klassijuhatajaga.

3.8.4.   Õpilane hoiab oma koolikotti vahetunni ajal kohas, kus see ei sega kaasinimeste liikumist.

3.9.    Kooli söökla ja kohvik

3.9.1.   Põhikooli igale klassile ja gümnaasiumiastme õpilastele on ette nähtud iga päev üks kindel söögivahetund vastavalt direktori poolt kehtestatud graafikule.

3.9.2.   Direktori poolt kehtestatud õpilaste toitlustamise graafikuga saab tutvuda söökla infostendil ja kooli kodulehel.

3.9.3.   1.–9. klasside õpilastele on riigi ja Tartu linna poolt tagatud iga päev toiduraha 0,9 euro ulatuses.

3.9.4.   Õpilase puudumise korral teavitab vanem otse toitlustajat. Alates järgmisest päevast võetakse sööjate nimekirjast maha õpilased, kelle puudumisest on teatatud enne kella 12.00.

3.9.5.   Kooli kohvik on avatud igal tööpäeval kell 8.30–15.00.

4.       ÕPPEVAHENDID 

4.1.    Õpilane vastutab isiklikult talle kooli poolt kasutada antud õpikute ja teiste õppevahendite eest ning tagastab need raamatukogusse õppeaasta lõpul vastavalt raamatukoguhoidja poolt koostatud õpikute tagastamisgraafikule.

4.2.    Raamatukoguhoidja poolt koostatud õpikute tagastamisgraafikut tutvustab õpilastele klassijuhataja, infot saab ka kooli kodulehel.

4.3.    Õppevahendi ja triipkoodi rikkumise või kaotamise korral kannab õpilane ja tema vanem vastutust ning kohustub kokkuleppel kooliga kahju hüvitama.

4.4.    Koolist lahkumisel või põhikooli/gümnaasiumi lõpetamisel täidab õpilane lahkumislehe.

5.       HINDAMISEST TEAVITAMINE

5.1.    Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtted ja kord on kättesaadav õpilasele, tema vanemale ja õpetajale kooli kodulehel. Hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele klassijuhatajad ja aineõpetajad õppeperioodi alguses.

5.2.    Õpilasel ja tema seaduslikul esindajal on õigus saada teavet õpilase hinnete kohta
E-koolist, klassijuhatajalt ning klassi- või aineõpetajalt.

5.3.    Järelevastamine või järeltööde sooritamine toimub õppenõukogu poolt heakskiidetud ühtse korra alusel ning sätestatakse kooli õppekavas.

5.4.    Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilasele klassijuhataja õppeaasta algul.

6.       PUUDUMINE JA HILINEMINE

6.1.    Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

6.2.    Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:

6.2.1.   õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

6.2.2.   läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas ilmastikutingimused (alla –20°C  1.–6. klassi õpilaste puhul ja alla –25°C  7.–9. klasside õpilaste puhul); Välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee.

6.2.3.   olulised perekondlikud põhjused;

6.2.4.   muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused (nt kooli esindamine, abi osutamine, ekskursioonil või matkal osalemine).

6.3.    Õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest teavitab lapsevanem kooli puudumise esimesel õppepäeval. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval.

6.4.    Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

6.5.    Õpilase puudumisest seoses kooli esindamisega teavitab vastutav õpetaja kirjalikult direktorit vähemalt kaks päeva enne puudumist.

6.6.   Direktor kinnitab oma allkirjaga kooli esindavate õpilaste nimekirja ning tal on õigus mitte lubada õppetöö ajal kooli esindama õpilasi, kellel on raskusi kooli õppekava täitmisega.

6.7.   Õpilase puudumiseks enam kui kolm päeva perekondlikel põhjustel esitab vanem nädal aega enne puudumist vormikohase vabastusavalduse. Antud perioodi õppematerjali on õpilane kohustatud omandama iseseisvalt.

6.8.    Õpilane esitab klassijuhatajale õppest puudumise kohta tõendi või lapsevanema teate.

6.9.   Kui õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul, teavitab ta sellest eelnevalt klassijuhatajat või aineõpetajat.

6.10.  Õpilase õppest puudumise arvestust peetakse E-kooli päevikus.

6.11.  Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.

6.12.  Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20 protsendist õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse.

7 .      ÕPILASTE TUNNUSTAMINE

7.1.    Õpilast tunnustatakse ja tänatakse

7.1.1.   heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös;

7.1.2.   klassi või kooli eduka esindamise eest väljaspool kooli;

7.1.3.   aktiivse klassi- ja koolivälise tegevuse eest;

7.1.4.   silmapaistva heateo eest.

7.2.    Õpilase tunnustamise ja tänamise meetodid on järgmised:

7.2.1.   suuline kiitus;

7.2.2.   kirjalik kiitus õpilaspäevikusse;

7.2.3.   kirjalik kiitus E-kooli päevikusse;

7.2.4.   direktori käskkiri, millest väljavõte antakse õpilasele kätte kogunemisel;

7.2.5.   kooli tänukiri või diplom;

7.2.6.   kiituskiri;

7.2.7.   kuld- või hõbemedal;

7.2.8.   autasustamine;

7.2.9.   ühiskondlikult aktiivsete ja õppimises edukate õpilaste vastuvõtt õppeaasta lõpul;

7.3.    Õpilaste tunnustamist puudutavad käskkirjad (va p. 7.1.1.) vormistatakse klassijuhatajate, aineõpetajate või teiste kooli töötajate ettepanekul.

7.4.    Õpilase tunnustamist kuld- või hõbemedaliga, kiitus- ja tänukirjaga heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös ning õpilase autasustamist otsustab õppenõukogu vastavalt kinnitatud korrale.

8.       TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE

8.1.    Õpilasele rakendatakse tugimeetmeid juhul, kui tal esineb õpi- või käitumisraskusi.

8.2.    Õpilase suhtes võib rakendada üht või mitut tugimeedet:

8.2.1.   arenguvestluse läbiviimine;

8.2.2.   õpilase vastuvõtmine kooli juures tegutsevasse huviringi;

8.2.3.   tugispetsialisti teenuse osutamine;

8.2.4.   konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;

8.2.5.   õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma;

8.2.6.   individuaalse õppekava rakendamine;

8.2.7.   individuaalne pedagoogiline juhendamine;

8.2.8.   kohustuslik konsultatsioonitundides käimine;

8.2.9.   õpilasele tugiisiku määramine.

8.3.    Õpilast mõjutatakse, kui ta eksib kooli kodukorra, Eesti Vabariigi seaduste või üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide vastu. Õpilase mõjutamise meetod sõltub eksimusest ja õpilase varasematest eksimustest.

8.4.    Õpilase suhtes võib rakendada üht või mitut mõjutusmeedet, millest lapsevanemaid teavitab klassijuhataja või aineõpetaja hiljemalt mõjutusmeetme rakendamise päeval telefoni teel või e-kooli kaudu:

8.4.1.   õpilase käitumise arutamine vanemaga;

8.4.2.   õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;

8.4.3.   õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;

8.4.4.   esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;

8.4.5.   õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

8.4.6.   pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;

8.5.    Direktori käskkirja alusel rakendatakse üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:

8.5.1.   kirjalik noomitus;

8.5.2.   kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;

8.5.3.   ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;

8.6.    Kooli õppenõukogu otsusel rakendatavaks mõjutusmeetmeks on järgmised:

8.6.1.   ajutine õpilase õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused;

8.6.2.   õpilase üleviimine käitumisprobleemidega või kasvatusraskustega õpilaste klassi;

8.7.    Seoses tugi- või mõjutusmeetme määramisega kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut.

8.8.    Seoses tugi- või mõjutusmeetme määramisega kuulatakse ära vanema arvamus õpilase käitumise ja tugi- või mõjutusmeetme rakendamise kohta.

8.9.    Õpilase suhtes rakendatava tugi- ja mõjutusmeetmealane väljavõte direktori käskkirjast või õppenõukogu otsusest edastatakse lapsevanemale hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

9.       ÕPILASTE ESEMETE HOIUSTAMINE

9.1.    Õpetajal on õigus võtta hoiule õpilase mobiiltelefon või teised tunniks mittevajalikud esemed kui õpilane kasutab neid tunni ajal.

9.2.    Õpetaja teavitab õpilase klassijuhatajat eseme hoiulevõtmise  asjaoludest ning annab eseme üle klassijuhatajale.

9.3.    Hoiule võetud esemeid hoiustatakse kooli seifis ja tagastatakse põhikooliõpilase vanematele või gümnaasiumiõpilasele peale vestlust.

9.4.    Põhikooliõpilaste klassijuhataja võtab ühendust lapsevanematega ning lepib kokku aja, et vestelda  eseme hoiulevõtmise põhjustest ja anda see lapsevanemale üle.

9.5.    Gümnaasiumiõpilase klassijuhataja lepib aja kokku direktori asetäitjaga õppe- ja kasvatustöö alal vastuvõtuaja raames, et vestelda õpilasega eseme hoiulevõtmise põhjustest ja anda ese üle gümnaasiumiõpilasele.

9.6.    Kool vastutab hoiulevõetud eseme hoiustamise eest.

10.     ÕPILASE KOOLIST VÄLJAARVAMINE 

10.1.  Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatut.  

10.2.  Põhiharidust omandav koolikohustusliku ea ületanud õpilane heidetakse koolist välja järgmistel juhtudel:

10.2.1. kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda;

10.2.2. kui õpilane puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia.

10.3.  Keskharidust omandav õpilane heidetakse koolist välja järgmistel juhtudel:

10.3.1. kui ta ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud;

10.3.2. kui tal on õppeaasta lõpus 3 või enam mitterahuldavat kursusehinnet.

11.     VAIMNE JA FÜÜSILINE TURVALISUS

11.1.  Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.  

11.2.  Vaimset või füüsilist turvalisust ohustava juhtumi lahendamisel lähtutakse kooli kodukorras loetletud mõjutusvahenditest ning teistest seadusandlikest aktidest.

11.3.  Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse huvides võimaldab kool politseil läbi viia operatsioone narkootikumidega seotud õigusrikkumiste ennetamiseks ja avastamiseks.

11.4.  Vägivalla ennetamiseks tagatakse koolis järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel. Ruumide ja territooriumi kasutamine korraldatakse võimaluse piires selliselt, et see aitaks ennetada õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustava olukorra tekkimist.

11.5.  Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse tagamiseks võib kool kontrollida kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist.

11.6.  Õppepäeva jooksul on põhikooliõpilastel keelatud lahkuda ilma neid saatva õpetajata koolimajast ja kooli territooriumilt.

12.     GARDEROOBI KASUTAMISE KORD

12.1.  Garderoob avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 16.00.

12.2.  Õpilased kasutavad  garderoobi, kuhu jätavad oma üleriided ja välisjalanõud.

12.3.  Kooli töötajad ei vastuta õpilaste poolt valveta jäetud isiklike asjade eest.

13.     VÄLJASÕIDUD JA HUVITEGEVUS

13.1.  Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja
-meetodeid, sealhulgas ringid ja stuudiod.

13.2.  Kooli poolt korraldatavad üritused toimuvad vastavalt üldtööplaanile.

13.3.  Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.

13.4. Väljasõidud võivad olla kooli õppekava raames või õppekavavälised.

13.4.1. Kooli õppekava raames korraldatavad väljasõidud on õpilaste jaoks tasuta.

13.4.2. Väljasõite, mis on õppekavavälised, rahastavad lapsevanemad ning need võivad toimuda pärast õppepäeva, koolivaheaegadel või puhkepäevadel.

13.5.  Lapsevanemad teavitavad väljasõidu korraldajat oma nõusolekust lapse väljasõidul osalemisest kirjalikult.

13.6.  Väljasõitu korraldav õpetaja esitab direktorile vähemalt kolm päeva enne reisi väljasõidul osalejate nimekirja (koos lapsevanema nõusolekuga), marsruudi ja saatjate  nimed (1 saatja 15 õpilase kohta).

13.7.  Väljasõitu korraldav õpetaja viib läbi väljasõidul osalevate õpilaste ohutusinstruktaaži.

13.8.  Õhtused üritused koolis lõpevad üldjuhul hiljemalt kell 22.00.

14.     HÜGIEEN, TERVISHOID JA VÄLIMUS

14.1.  Õpilased ja kooli töötajad hoiavad kõikjal koolis puhtust ning korda ja täidavad üldtunnustatud hügieeninõudeid.

14.2.  Õpilased ja kooli töötajad kannavad kooli ruumides tervise ja hügieeni huvides vahetusjalatseid. Vahetusjalatsiteks ei sobi spordijalatsid ega saapad.

14.3.  Riietus peab olema puhas, välimus korrektne, soeng korras.

14.4.  Kehalise kasvatuse tundides kantav riietus vastab spordikompleksis kehtestatud nõuetele.

14.5.  Ülekoolilistel kogunemistel ja aktustel kantakse pidulikku riietust.

15.     LÕPPSÄTTED

15.1.  Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.

Locations of visitors to this page